2017-01-05

Wewnątrzszkolne ocenianie

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

W tej kategorii publikowane również są kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów.

 

Użyte skróty:

PO - przedmiotowe ocenianie

KO - kryteria oceniania

PO z KO - przedmiotowe ocenianie z kryteriami oceniania

 

Załączniki

  Wewnątrzszkolne Ocenianie.pdf 558,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - edukacja dla b...czeństwa.pdf 518,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - historia.pdf 529,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - wiedza o społ...zeństwie.pdf 518,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - j. angielski.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - języki obce.pdf 234,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - wiedza o społ...zeństwie.pdf 714,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - historia.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - edukacja dla b...czeństwa.pdf 484,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - historia i spo...czeństwo.pdf 2,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - architektura krajobrazu.pdf 497,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - geografia.pdf 743,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - geografia.pdf 385,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - religia.pdf 168,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - matematyka.pdf 155,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - język polski.pdf 566,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - wiedza o kulturze.pdf 319,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - fizyka.pdf 191,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dostosowanie wymaga...kacyjnych.pdf 232,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - administa...rynaryjna.pdf 134,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - podstawy ...orczości.pdf 133,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - działano...podarcza .pdf 133,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - informatyka.pdf 646,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - produkcja roślinna.pdf 343,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - produkcja roślinna.pdf 392,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - produkcjia zwierzęca.pdf 239,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - anatomia i fiz...zwierząt.pdf 238,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - prowadzenie pr...ierzęcej.pdf 237,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - prowadzenie pr...nacyjnych.pdf 372,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - produkcja zwierzęca.pdf 458,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - chemia zakres podstawowy.pdf 493,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - chemia zakres ...zszerzony.pdf 871,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - planowanie ży...nomicznej.pdf 395,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - procesy techno...stronomii.pdf 351,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - technologia ga...znawstwem.pdf 378,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - język polski.pdf 305,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - chemia.pdf 377,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - biologia zakre...odstawowy.pdf 737,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - biologia.pdf 394,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - biologia zakre...zszerzony.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - technika rolnictwie.pdf 392,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - technika w rolnictwie.pdf 542,8 KB (pdf) szczegóły pobierz