2017-01-05

Wewnątrzszkolne ocenianie

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

W tej kategorii publikowane również są kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów.

 

Użyte skróty:

PO - przedmiotowe ocenianie

KO - kryteria oceniania

PO z KO - przedmiotowe ocenianie z kryteriami oceniania

 

Załączniki

  Wewnątrzszkolne Ocenianie.pdf 558,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - edukacja dla b...czeństwa.pdf 518,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - historia.pdf 529,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - wiedza o społ...zeństwie.pdf 518,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - j. angielski.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - języki obce.pdf 234,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - wiedza o społ...zeństwie.pdf 714,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - historia.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - edukacja dla b...czeństwa.pdf 484,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - historia i spo...czeństwo.pdf 2,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - architektura krajobrazu.pdf 497,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - geografia.pdf 743,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - geografia.pdf 385,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - religia.pdf 168,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - matematyka.pdf 155,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - język polski.pdf 566,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - wiedza o kulturze.pdf 319,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - fizyka.pdf 191,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dostosowanie wymaga...kacyjnych.pdf 232,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - administa...rynaryjna.pdf 134,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - podstawy ...orczości.pdf 133,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - działano...podarcza .pdf 133,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - informatyka.pdf 646,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - produkcja roślinna.pdf 343,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - produkcja roślinna.pdf 392,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - produkcjia zwierzęca.pdf 239,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - anatomia i fiz...zwierząt.pdf 238,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - prowadzenie pr...ierzęcej.pdf 237,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - prowadzenie pr...nacyjnych.pdf 372,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - produkcja zwierzęca.pdf 458,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - chemia zakres podstawowy.pdf 493,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - chemia zakres ...zszerzony.pdf 871,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - planowanie ży...nomicznej.pdf 395,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - procesy techno...stronomii.pdf 351,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - technologia ga...znawstwem.pdf 378,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO z KO - język polski.pdf 305,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - chemia.pdf 377,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - biologia zakre...odstawowy.pdf 737,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - biologia.pdf 394,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - biologia zakre...zszerzony.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PO - technika rolnictwie.pdf 392,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KO - technika w rolnictwie.pdf 542,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się