2018-09-07

Informacja z otwarcia ofert

ZSR-26-1/2018                                                                            

 

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego reprezentowany przez dyrektora - Bożenę Ryczkowskądziałając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot.:  "ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH W WYNAJĘTYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH DLA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W GRABONOGU" przekazuje następujące informacje:

 

1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 699 936,74 zł.

 

2. Oferty złożyli następujący wykonawcy, oferując za wykonanie zamówienia:

 

USŁUGI GASTRONOMCZNE MACIEJ JASKULSKI UL. RYNEK 1, 63-820 PIASKI

 

- cena netto 1 osobodnia: 20,37 zł

- cena brutto 1 osobodnia: 22,00 zł

- termin wykonania zamówienia: 01.10.2018 r. do 30.06.2021 r.

- płatność faktur: do 14 dni od daty otrzymania faktury

 

                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

                                                                                                         im. gen. Józefa Wybickiego

                                                                                                                   w  Grabonogu

mgr inż. Bożena Ryczkowska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się