2017-01-04

Kandydaci do klas pierwszych

Kandydat do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego do wniosku o przyjęcie dołącza także:

  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • ankietę dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej w ZSR w Grabonogu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
  • dwie fotografie (30x42mm podpisane na odwrocie)
  • podanie o przyjęcie do Internatu (tylko w przypadku chęci zamieszkania w Internacie)
  • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia

Ponadto do wniosku kandydat może dołączyć:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz publicznej poradni specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

Załączniki

  Wniosek o przyjęci...internatu.pdf 50,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyjecie...o klasy I.pdf 241,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin rekrutacji.pdf 779,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się