2017-01-04

Kandydaci do klas pierwszych

Kandydat do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego do wniosku o przyjęcie dołącza także:

  • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • ankietę dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej w ZSR w Grabonogu
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
  • dwie fotografie (30x42mm podpisane na odwrocie)
  • podanie o przyjęcie do Internatu (tylko w przypadku chęci zamieszkania w Internacie)
  • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia

Ponadto do wniosku kandydat może dołączyć:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz publicznej poradni specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

Załączniki

  Ankieta dla kandyda...Grabonóg.pdf 77,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyjęci...internatu.pdf 50,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyjęci...Grabonóg.pdf 80,63 KB (pdf) szczegóły pobierz